Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: voorwerp

De algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden beschreven, beschrijven de rechten en verplichtingen van het bedrijf NAGY TRADING SAS en zijn klant in verband met de verkoop van goederen die op de site Niches-pro.com worden verkocht.

De Niches-pro.com website is een dienst van NAGY TRADING SAS:

De klant verklaart de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2: Productinformatie

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van de verkoper staan ​​en waarvan wordt aangegeven dat ze door de verkoper zijn verkocht en verzonden. De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Indien er echter fouten of weglatingen zouden zijn opgetreden in deze presentatie, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. De foto's van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 3: Prijs

De prijzen van de verkochte goederen zijn de prijzen die gelden op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Ze zijn uitgedrukt in euro en berekend inclusief alle belastingen. Ze worden vermeerderd met de transportkosten die gelden op de dag van de bestelling.

De verkoper geeft zichzelf het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Hij verbindt zich er echter toe de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die zijn aangegeven bij de registratie van de bestelling.

Artikel 4: Wijze van betaling

Dit is een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling gepaard gaat met betaling door de koper. Om zijn bestelling te betalen, beschikt de koper, naar zijn keuze, over alle betalingsmethoden die de verkoper hem ter beschikking heeft gesteld en die op de site van de verkoper staan ​​vermeld. De koper garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken tijdens de validatie van de bestelbon. De verkoper behoudt zich het recht voor om elk beheer van de bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van autorisatie van betaling met kredietkaart door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling. In het bijzonder behoudt de verkoper zich het recht voor om een ​​levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is. De betaling van de prijs gebeurt volledig op de dag van de bestelling, volgens de volgende methoden: met creditcard.

Artikel 5: Levering

De levering vindt plaats op het adres dat door de koper op het bestelformulier is vermeld, op voorwaarde dat het zich in de geografische gebieden bevindt.

De levertijd die wordt aangegeven bij het registreren van de bestelling is louter informatief en is op geen enkele manier gegarandeerd.

Het risico van transport is volledig voor de koper. Bijgevolg kan elke vertraging in de levering van de producten, of enig verlies, geen aanleiding geven tot het voordeel van de koper tot de toekenning van schadevergoeding of de annulering van de bestelling.

In geval van ontbrekende of beschadigde goederen tijdens het transport, moet de koper alle nodige reserveringen maken op de bestelbon bij ontvangst van de goederen. Deze reserveringen dienen eveneens binnen twee dagen na levering schriftelijk te worden bevestigd aan de vervoerder per aangetekende post AR, alsook een kopie per gewone post aan de verkoper.

Zonder dit feit gaan we niet over tot enige handel.

Artikel 6 - Afleverfouten

De koper moet bij de verkoper op dezelfde dag van levering of uiterlijk op de eerste werkdag volgende op de levering, elke klacht formuleren van een leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit met betrekking tot de aanduidingen vermeld op de inkooporder. Elke klacht die na deze periode wordt ingediend, wordt afgewezen.

De klacht kan per e-mail worden ingediend. Elke klacht die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

In het geval van een leveringsfout, moet elk betrokken product in zijn geheel en in de originele verpakking naar het adres van de verkoper worden teruggestuurd naar de verkoper. Retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Artikel 7 – Prijsfout

In het geval van een duidelijke fout in de weergegeven prijs (van het product of van de levering), waardoor de kosten van de dienst of het goed "bespottelijk" zijn gezien de werkelijke waarde, behoudt de verkoper zich het recht voor om de transactie te annuleren.

Artikel 8 - Productgarantie

De verkoper garandeert de conformiteit van de goederen met het contract, waardoor de koper een verzoek kan indienen onder de wettelijke garantie van overeenstemming voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van de consumentencode of de garantie tegen gebreken. verkocht in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

In het geval van implementatie van de wettelijke garantie van overeenstemming, wordt eraan herinnerd dat de koper een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen heeft om te handelen, en kan kiezen tussen de reparatie en de vervanging van de goederen die niet in overeenstemming zijn. Bij een duidelijk kostenverschil tussen de 2 opties kan de verkoper de goedkopere optie opleggen.

Bovendien kan de koper beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in te voeren in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek. In dat geval kan hij kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de prijs overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

In beide gevallen moet de koper zijn verzoek per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de verkoper sturen.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentencode heeft de koper een termijn van 14 dagen vanaf de leveringsdatum van zijn bestelling om elk artikel dat niet bij hem past, terug te sturen en om omruiling of terugbetaling te vragen. Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, wordt enkel de prijs van het/de gekochte product(en) terugbetaald. Retour- en leveringskosten blijven voor rekening van de koper.

Retourzendingen moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) gebeuren zodat ze in nieuwe staat kunnen worden doorverkocht, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, bevuilde of incomplete producten kunnen niet worden teruggenomen, terugbetaald of geruild. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door de verkoper een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen.

Artikel 10: Overmacht

De verantwoordelijkheid van het bedrijf NAGY TRADING kan niet worden uitgevoerd indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht. Als zodanig wordt onder overmacht verstaan ​​elke externe, onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Gebruiksrechten

Het gebruik van handelsmerken op de site is ten strengste verboden.

De logo's, afbeeldingen en merken met betrekking tot andere bedrijven of producten die op de site worden genoemd of gebruikt, zijn het respectieve eigendom van hun auteurs.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De bevoegde rechtbank is de arrondissementsrechtbank voor geschillen is de rechtbank van koophandel van Amiens. Bij een geschil of klacht zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om tot een minnelijke schikking te komen.